Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
share-out
share-out
['∫eə'aut]
danh từ
sự phân chia, sự phân phối
sự chia lãi (tính theo cổ phần)
tiền chơi họ được chia


/'ʃeəaut/

danh từ
sự chia lãi (tính theo cổ phần)
tiền chơi họ được chia

Related search result for "share-out"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.