Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
share-list
share-list
['∫eə'list]
danh từ
bảng giá các loại cổ phần


/'ʃeəlist/

danh từ
bảng giá các loại cổ phần

Related search result for "share-list"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.