Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
share bone
share+bone
['∫eə'boun]
danh từ
(giải phẫu) xương mu


/'ʃeə'boun/

danh từ
danh từ
(giải phẫu) xương mu

Related search result for "share bone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.