Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
serfage
serfage
['sə:fidʒ]
Cách viết khác:
serfdom
['sə:fdəm]
serfhood
['sə:fhud]
danh từ
thân phận nông nô
giai cấp nông nô


/'sə:fidʤ/ (serfdom) /'sə:fdəm/ (serfhood) /'sə:fhud/

danh từ
thân phận nông nô
giai cấp nông nô

Related search result for "serfage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.