Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sequacious
sequacious
[si'kwei∫əs]
tính từ
bắt chước, lệ thuộc
mạch lạc (lập luận)


/si'kweiʃəs/

tính từ
bắt chước, lệ thuộc
mạch lạc (lập luận)

Related search result for "sequacious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.