Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
semination
semination
[,semi'nei∫n]
danh từ
(thực vật học) quá trình kết hạt; cách kết hạt


/,semi'neiʃn/

danh từ
(thực vật học) quá trình kết hạt; cách kết hạt

Related search result for "semination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.