Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-forgetfulness
self-forgetfulness
[,self fə'getfulnis]
danh từ
sự quên mình, sự hy sinh


/'selffə'getfulnis/

danh từ
sự quên mình, sự hy sinh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.