Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-flattery
self-flattery
[,self'flætəri]
danh từ
sự tự khen


/'self'flætəri/

danh từ
sự tự khen


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.