Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
self-destroying
self-destroying
[,self dis'trɔi:iη]
tính từ
tự huỷ


/'selfdis'trɔiiɳ/

tính từ
tự huỷ

Related search result for "self-destroying"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.