Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seem

seem
[si:m]
nội động từ
(to seem to somebody) (to seem to be something) (to seem like something) có vẻ như, dường như, coi bộ
he seems to be a good fellow
anh ta có vẻ là người tốt
he seems disappointed to me
(tôi thấy) anh ta có vẻ thất vọng
do whatever seems reasonable
hãy làm bất cứ điều gì xem ra là có lý
it seems that he does not understand
coi bộ nó không hiểu
I can't seem to bear his insolence
Coi bộ tôi không chịu nổi cái thói láo xược của nó
there seems to be some misunderstanding
hình như có sự hiểu lầm
she seems to sympathize with my friend
dường như cô ta có cảm tình với bạn tôi
Their father is now seventy years old - So it seems
Bố họ năm nay 70 tuổi - Hình như vậy
not to seem to...
vì một lý do nào đó (nên) không...
he does not seem to like his job
vì một lý do nào đó anh ta không thích công việc của mình
to seem good to someone
được ai cho là giải pháp tốt nhất
this course of action seems good to me
tôi cho đường lối hành động ấy là tốthình như, dường như

/si:m/

nội động từ
có vẻ như, dường như, coi bộ
he seems to be a good fellow anh ta có vẻ là người tốt
it seems that he does not understand coi bộ nó không hiểu
there seems to be some misunderstanding hình như có sự hiểu lầm !not to seem to...
vì một lý do nào đó (nên) không...
he does not seem to like his job vì một lý do nào đó anh ta không thích công việc của mình !to seem good to someone
được ai cho là giải pháp tốt nhất
this course of action seems good to me tôi cho đường lối hành động ấy là tốt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "seem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.