Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secularist
secularist
['sekjulərist]
danh từ
người theo chủ nghĩa thế tục
người đấu tranh cho tính không tôn giáo của nhà trường


/'sekjulərist/

danh từ
người theo chủ nghĩa thế tục
người đấu tranh cho tính không tôn giáo của nhà trường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.