Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
second-mark
second-mark
['sekənd'mɑ:k]
danh từ
dấu giây (")


/'sekənd'reit/

danh từ
dấu giây (")

Related search result for "second-mark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.