Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screenings
screenings
['skri:niηz]
danh từ số nhiều
tạp nhạp còn lại, vật còn lại sau khi sàng (than...)


/'skri:niɳz/

danh từ số nhiều
tạp vật còn lại; sau khi sàng (than...)

Related search result for "screenings"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.