Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sciolistic
sciolistic
[,saiə'listik]
tính từ
có kiến thức nông cạn, hay chữ lỏng


/,saiə'listik/

tính từ
có kiến thức nông cạn, hay chữ lỏng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sciolistic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.