Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scanning
scanning
['skæniη]
danh từ
(truyền hình) bộ phân hình
(truyền hình) sự phân hình
sự quét (máy rađa)
tính từ
(truyền hình) phân hình
quét (máy rađa)


/'skæniɳ/

danh từ
(truyền hình) bộ phân hình
(truyền hình) sự phân hình
sự quét (máy rađa)

tính từ
(truyền hình) phân hình
quét (máy rađa)

Related search result for "scanning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.