Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scandalise
ngoại động từ
làm cho (ai) chướng tai gai mắt (vì một điều gì trái đạo đức, xúc phạm)
xúc phạm đến ý thức luân thường đạo lý của (ai)
thu (buồm) lạiscandalise
['skændəlaiz]
Cách viết khác:
scandalize
['skændəlaiz]
như scandalizeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.