Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sang tiểu


[sang tiểu]
Place somebody's remains in a small terra-cotta coffin (for definitive burial).Place somebody's remains in a small terra-cotta coffin (for definitive burial)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.