Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
samba
samba
['sæmbə]
danh từ
điệu nhảy samba (gốc ở Brazin); nhạc điệu nhảy samba
nội động từ
nhảy điệu samba


/'sæmbə/

danh từ
điệu nhảy xamba

nội động từ
điệu nhảy xamba

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "samba"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.