Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salt-cellar
salt-cellar
['sɔ:lt'selə]
Cách viết khác:
salt-shaker
['sɔ:lt'∫eikə]
như salt-shaker


/'sɔ:lt,selə/

danh từ
lọ đựng muối để bàn

Related search result for "salt-cellar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.