Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salicylic
salicylic
[,sæli'silik]
tính từ
(hoá học) Salixilic


/,sæli'silik/

tính từ
(hoá học) Salixilic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.