Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sale-room
sale-room
['seil'rum]
Cách viết khác:
salesroom
['seilzrum]
danh từ
phòng bán hàng đấu giá cho công chúng; phòng bán đấu giá


/'seilrum/ (salesroom) /'seilrum/

danh từ
phòng bán đấu giá

Related search result for "sale-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.