Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sẩm


[sẩm]
Sẩm tối
Dusk.
Đến sẩm tối hãy lên đèn
To light up only at dusk.
Sâm sẩm (láy )
Nightfall.Dusk#Syn
Sẩm_tối
Đến sẩm tối hãy lên đèn To light up only at dusk
Sâm sẩm (láy) Nightfall


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.