Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ruột rà


[ruột rà]
Blood relation, one's own
cũng trong thân thích ruột rà chẳng ai (truyện Kiều)
my blood relation, not just any manBlood relation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.