Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
round off


    Chuyên ngành kinh tế
hoàn thành
kết thúc
làm tròn số
    Chuyên ngành kỹ thuật
làm tròn
lấy tròn
    Lĩnh vực: xây dựng
đẽo tròn
qui tròn số


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.