Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
right hand


    Chuyên ngành kỹ thuật
bên phải
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
ở bên tay phải
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
thuộc tay phải


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.