Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rice-swamp


/'raisfi:ld/ (rice-paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/
paddies) /'rais,pædiz/ (rice-swamp) /'raiswɔmp/

danh từ
bông lúa

Related search result for "rice-swamp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.