Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reviewal
reviewal
[ri'vju:əl]
danh từ
(pháp lý) sự xem lại, sự xét lại (bản án)


/ri'vju:əl/

danh từ
(pháp lý) sự xem lại, sự xét lại (bản án)

Related search result for "reviewal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.