Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retroversion
retroversion
[,retrou'və:∫n]
danh từ
(y học) sự ngả ra sau (dạ con)


/,retrou'və:ʃn/

danh từ
(y học) sự ngả ra sau (dạ con)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.