Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retrogradation
retrogradation
[,retrəgrə'dei∫n]
danh từ (như) retrogression
(thiên văn học) sự đi ngược, sự nghịch hành (của một hành tinh)
tác dụng giảm lùi
(quân sự) sự rút lui


/,retrougrə'deiʃn/

danh từ ((cũng) retrogression)
(thiên văn học) sự đi ngược, sự nghịch hành (của một hành tinh)
tác dụng giảm lùi
(quân sự) sự rút lui


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.