Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rescuer
rescuer
['reskjuə]
danh từ
người cứu, người giải thoát, người cứu nguy


/'reskjuə/

danh từ
người cứu, người cứu thoát, người cứu nguy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rescuer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.