Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reprimand
reprimand
['reprimɑ:nd]
danh từ
lời khiển trách, lời quở trách
to receive a stiff reprimand
nhận được lời khiển trách thô bạo
ngoại động từ
khiển trách, quở trách


/'reprimɑ:nd/

danh từ
lời khiển trách, lời quở trách

ngoại động từ
khiển trách, quở trách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reprimand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.