Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
repealable
repealable
[ri'pii:ləbl]
danh từ
người huỷ bỏ, người bãi bỏ (một đạo luật...)


/ri'pii:ləbl/

danh từ
người huỷ bỏ, người bâi bỏ (một đạo luật...)

Related search result for "repealable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.