Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
relief troops
relief+troops
[ri'li:f'tru:ps]
danh từ
(quân sự) quân cứu viện


/ri'li:f'tru:ps/

danh từ
(quân sự) quân cứu viện

Related search result for "relief troops"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.