Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
redintegrate
redintegrate
[re'dintigreit]
ngoại động từ
khôi phục lại hoàn chỉnh, khôi phục toàn vẹn


/re'dintigreit/

ngoại động từ
khôi phục lại hoàn chỉnh, khôi phục toàn vẹn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.