Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
redact
redact
[ri'dækt]
ngoại động từ
soạn, viết, biên tập (bài báo, bài văn)


/ri'dækt/

ngoại động từ
soạn, viết, biên tập (bài báo, bài văn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "redact"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.