Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recapitulate
recapitulate
[,ri:kə'titjuleit]
ngoại động từ
tóm lại, tóm tắt lại


/,ri:kə'titjuleit/

ngoại động từ
tóm lại, tóm tắt lại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.