Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rebut


/ri'bʌt/

ngoại động từ

bác (đề nghị của người nào, sự tố cáo, sự vu cáo, một học thuyết, một lập luận...)

từ chối, cự tuyệt (người nào)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rebut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.