Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reactionist
reactionist
Xem reactionary


/ri:'ækʃnəri/ (reactionist) /ri:'ækʃnist/

tính từ
(chính trị) phản động

danh từ
kẻ phản động

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.