Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reactant
reactant
[ri:'æktənt]
danh từ
(hoá học) chất phản ứng


/ri:'æktənt/

danh từ
(hoá học) chất phản ứng

Related search result for "reactant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.