Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
react/ri:'ækt/

nội động từ

tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản ứng lại

    tyranny reacts upon the tyrant himself sự bạo ngược tác hại trở lại ngay đối với kẻ bạo ngược

(vật lý); (hoá học) phản ứng

( against) chống lại, đối phó lại

(quân sự) phản công, đánh trả lại lại

(tài chính) sụt, hạ (giá cả)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "react"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.