Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rang

rang
[ræη]
động tính từ quá khứ của ring


/ræɳ/

động tính từ quá khứ của ring

Related search result for "rang"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.