Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rabbit-fever
rabbit-fever
['ræbit'fi:və]
danh từ
(y học) bệnh tularê


/'ræbit,fi:və/

danh từ
(y học) bệnh tularê

Related search result for "rabbit-fever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.