Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rếch rác


[rếch rác]
Filthy, dirty, nasty
Nhà cửa rếch rác
A filthy house.
Sân sướng rếch rác
A filthy courtyard.Filthy
Nhà cửa rếch rác A filthy house
Sân sướng rếch rác A filthy courtyard


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.