Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rắn mặt


[rắn mặt]
Stubborn, wilful, obstinate.
thằng bé rắn mặt
the child is very stubbornStubborn, wilful, obstinate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.