Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rạp chiếu bóng


[rạp chiếu bóng]
movie house; picture-palace; movies; pictures; cinema; cinemathequePicture-palace, movie house; cinema


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.