Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rún rẩy


[rún rẩy]
walk with a springy gait (step).
swing, rock, swinging (of the body)
dáng đi rún rẩy
rolling gaitWalk with a springy gait (step)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.