Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rùng


[rùng]
Sea fishing-net.
Shake gently and horizontally.
Rùng cái rây bột
To shake gently and horizontally a flour sieve.Sea fishing-net
Shake gently and horizontally
Rùng cái rây bột To shake gently and horizontally a flour sieve


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.