Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rào rào


[rào rào]
Cascading noise; be poured down noisily
Mưa rào rào
It rained with a cascading noise.Cascading noise
Mưa rào rào It rained with a cascading noise


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.