Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quizzeer


/'kwizə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người quay vấn đáp (học sinh)

Related search result for "quizzeer"
  • Words pronounced/spelled similarly to "quizzeer"
    queer quizzeer

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.