Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quitch
quitch
[kwit∫]
danh từ
(thực vật học) cỏ băng (như) quitch grass


/kwitʃ/

danh từ
(thực vật học) cỏ băng ((cũng) quitch grass)

Related search result for "quitch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.